ul. 11 Listopada 29, 43-300, Bielsko-Biała, godz. 10.00-16.00

Regulamin Sklepu Internetowego www.wloskisklepodziezowy.pl

 • Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu  Internetowego prowadzonego w ramach serwisu internetowego www.wloskisklepodziezowy.pl  przez Patrycję Szczotka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sklep odzieżowy Patrycja Szczotka
Jasienica 1027
43-385 Jasienica
Polska
NIP: 9372658769

 1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

1)wiadomość prywatną (sms):  +48 536 913 452 lub e-mailem: wso.bielsko_sklep@o2.pl

2)pod numerem telefonu: +48 536 913 452 

3)Wiadomość prywatną poprzez Messenger w serwisie Facebook

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Dni robocze  są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3.Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

1.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

2.Regulamin – niniejszy dokument;

3.Sklep Internetowy (Sklep) – strona sprzedażowa prowadzona przez Sprzedawcę, za pośrednictwem strony www.wloskisklepodziezowy.pl oraz firmowego konta w Serwisie Facebook pod adresem Włoski Sklep Odzieżowy (facebook.com)

6.Sprzedawca – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

Sklep odzieżowy Patrycja Szczotka
Jasienica 1027
43-385 Jasienica
Polska
NIP: 9372658769

7.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

8.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

9.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

10.Wiadomość prywatna – funkcjonalność dostępna w Serwisie Facebook, umożliwiająca bezpośrednie komunikowanie się pomiędzy jego użytkownikami posiadającymi konto w Serwisie;

11.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu 

1.Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

2.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

2)korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

3)niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

4)korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

5)korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

6)korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, postanowieniami Regulaminu Facebooka, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet:

7)niekopiowania i nierozpowszechniania zdjęć, do którego prawa autorskie ma tylko i wyłącznie Właściciel serwisu www.wloskisklepodziezowy.pl

1.Klient może korzystać ze Sklepu jedynie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.Klient ma możliwość złożenia Zamówienia:

1)za pośrednictwem Wiadomości prywatnej,

2)za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie www.facebook.com poprzez aplikację Messeneger;

3)telefonicznie

4.Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym następuje w dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5.W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

1)Podać ustnie lub w treści Wiadomości prywatnej lub wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy dokładną nazwę Towaru (rozmiar, kolor, model itd.) spośród Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu www.wloskisklepodziezowy.pl i jego ilość;

2)wskazać sposób dostawy (kurier, Poczta Polska lub Paczkomaty) i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu; 

3)podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres e-mail i opcjonalnie numer telefonu w przypadku Paczkomatów.

6.Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie , w drodze Wiadomości prywatnej lub wiadomości e-mail wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7.W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia, za pośrednictwem telefonu komórkowego lub Wiadomości prywatnej na Facebooku przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

8.Umowa zostaje zawarta z chwilą realizacji przez Klienta płatności za zamówiony towar i tym samym wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

9.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je w wiadomości prywatnej.

10.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej i jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta.
 2. Towar wysyłamy w kraju i zagranicę. Paczki zagraniczne wysyłane są Pocztą Polską oraz Kurierem, a ceny ustalane są według cennika konkretnego kraju, wagi i wielkości paczki
 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

1)za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka krajowa i zagraniczna);

2)dostarczone do Paczkomatu (przesyłka krajowa) –  konieczność podania adresu i numeru Paczkomatu Klienta, numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta. Bez tych danych, towar nie będzie wysyłany do Klienta);

3)za pośrednictwem Poczty Polskiej (tylko przesyłka zagraniczna);

 1. Sprzedawca na stronie i w wiadomości prywatnej na Facebooku informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Po podsumowaniu zamówienia przez Sprzedawca poprzez wiadomość prywatną i potwierdzeniu przez Klienta zgodności zamówienia, Sprzedawca czeka na przelew 24 h. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 2. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VI ppkt. 2. 
 3. Paczki wysyłane Pocztą Polską realizowane są zdecydowanie dłużej niż Paczki wysyłane Kurierem. Ceny ustalane są na podstawie wagi paczki. Poczta Polska oferuje korzystniejsze ceny wysyłki towarów zagranicę niż firmy kurierskie, ale to Klient wybiera dostawę swojej przesyłki. Wszelkie zażalenia względem czasu dostarczenia przesyłki, należy kierować do konkretnego dostawcy. Sprzedawca nie ma wpływu na czas realizacji przesyłki, od momentu nadania i wysłania paczki.
 4. Po zaksięgowaniu płatności, towar wysyłany jest przez Sklep do Klienta od 1-3 dni roboczych. Sklep czeka na przelew 24 h od otrzymania informacji o zamówieniu. Po tym czasie, jeżeli przelew nie został zrealizowany,  towar wraca na stan do Sklepu Internetowego.
 5. Aby zrealizować zamówienie, Właściciel Sklepu musi otrzymać od Klienta niezbędne dane do zamówienia, jak: Imię i Nazwisko, Adres ( ulica, nr domu, kod pocztowy miejscowości) oraz numer telefonu i opcjonalnie adres e-mail w przypadku Paczkomatów. 
 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 1. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:

1)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

2)gotówką przy odbiorze osobistym, po wcześniejszym umówieniu się ze Sprzedawcą – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

3)płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 1. Sprzedawca informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. Termin ten to 24 h od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności przez Klienta w tym terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient realizując zamówienie przelewem bankowym winien w tytule zamówienia umieścić: Imię i Nazwisko lub swój Nick, którym posługuje się w serwisie www.facebook.com jeśli zamówienie zostało złożone za pośrednictwem tego medium.

VII. Realizowanie zamówień przez serwis internetowy www.Facebook.com

1.Sprzedaż towarów (oprócz sklepu internetowego www.wloskisklepodziezowy) realizowana jest także poprzez serwisy internetowe, Instagram i Facebook oraz za pośrednictwem transmisji na żywo na profilu (7) Włoski Sklep Odzieżowy | Facebook 

2.Transmisje sprzedażowe na żywo prowadzone są zwykle w każdy wtorek i niedzielę oraz okazjonalnie w czwartki.

3.Podczas transmisji na żywo, to Sprzedawca decyduje komu zostanie odłożony konkretny towar. Decyduje o tym przede wszystkim pierwszeństwo wysyłanych komentarzy, podczas transmisji online. Osoba, która pierwsza poprosi o rezerwacje konkretnego towaru, wówczas to ona ma zagwarantowany towar, chyba, że krótko po transmisji z niego zrezygnuje. Na przelew Sklep czeka 24 h. Jeśli po tym czasie Klient nie zdecyduje się na realizację zamówienia, wówczas towar ponownie dostępny jest w Sklepie Stacjonarnym. 

4.Istnieje możliwość skorzystania z tzw. otwartych paczek przez okres 7 dni – od niedzieli do kolejnej transmisji w niedzielę. Po każdej transmisji należy się skontaktować ze Sprzedawcą w celu rozliczenia zamówienia i ustalenia danych i adresu przesyłki. Otwartą paczkę zamyka się w poniedziałek i w ciągu 3 dni, wysyłane są wszystkie zamówienia do Klientek. 

UWAGA: W przypadku otwartych paczek, czas zwrotu towaru skraca się o ilość dni przechowywania paczki w sklepie internetowym. 

5.Kolory ubrań, mogą się różnić w zależności od ustawień monitora.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia (formularza zwrotu) w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po upływie 14 dniu, nie ma już możliwości zwrotu towaru. Kwotę za zamówiony towar zwracamy do 14 dni od otrzymania towaru Pocztą Polską bądź Kurierem – z wyłączeniem opcji: Pobranie. Właściciel Sklepu nie odbiera paczek pobraniowych w przypadku zwrotu towaru.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego w Sklepie Internetowym na Facebooku bądź może go pobrać TUTAJ .
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle Konsumentowi w wiadomości prywatnej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Jeżeli Klient realizował zamówienie drogą elektroniczną z opcją wysłania towaru na adres Konsumenta, to towar także musi być zwrócony TYLKO I WYŁĄCZNIE Pocztą Polską lub Kurierem. 
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1)świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3)Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5)Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8)Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

9)Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

10)Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

11)Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12)Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy kurierem lub pocztą (zalecamy wysyłkę przesyłką pocztową – często listy nie są dostarczane).
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt. 
 5. Niniejsze zapisy mają również zastosowanie do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do osoby wymienionej w tym punkcie, nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń..
 1. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Sklep odzieżowy Patrycja Szczotka
  Jasienica 1027
  43-385 Jasienica
  Polska
  NIP: 9372658769
  , numer telefonu + 48
  536 913 452. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Niniejsze zapisy mają również zastosowanie do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do osoby wymienionej w tym punkcie, nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

2)jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3)może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

4)złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Facebooka mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.